Akýllý Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalarý Sempozyumu (ASYU 2006) ((ASYU 2006))

Venue: istanbul

Location: istanbul, Turkey

Event Date/Time: May 31, 2006 End Date/Time: Jun 02, 2006
Registration Date: Apr 17, 2006
Early Registration Date: Apr 17, 2006
Paper Submission Date: Feb 10, 2006
Report as Spam

Description

Akýllý Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalarý Sempozyumu (ASYU 2006) 31 Mayýs-2 Haziran 2006 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Yýldýz Teknik Üniversitesi'nin desteði ile düzenlenecektir.

Sempozyumun amacý disiplinler arasý bir konu olan akýllý sistemler üzerine çalýþan araþtýrmacýlarý ve sanayicileri bir araya getirmek ve aralarýndaki iletiþimi arttýrmaktýr.

ASYU-INISTA Sempozyumu tek yýllarda uluslar arasý, çift yýllarda ulusal olarak düzenlenmektedir.

Sempozyum Konularý

•Akýllý Kontrol Sistemleri •Uzman sistemler
•Akýllý Sensörler ve Malzemeler •Evrimsel Hesaplama
•Veri Madenciliði •Sistem tanýma/modellemede akýllý yaklaþýmlar
•Ýnsan-Bilgisayar Etkileþimi •Yapay Sinir Aðlarý
•Doðal Dil Ýþleme •Bulanýk Mantýk
•Robotik ve Otomasyonda Akýllý Yaklaþýmlar •Genetik Algoritmalar
•Ýþaret ve Görüntü Ýþlemede Akýllý Yaklaþýmlar •Biyoinformatik
•Makine öðrenmesi •Yapay zeka algoritmalarý
•Akýllý savunma/güvenlik sistemleri •Akýllý yaþam
•Akýllý sistemler için donaným gerçeklemeleri •Biyomedikal mühendisliðinde akýllý uygulamalar
•Akýllý Sistemlerle ilgili diðer konular

Venue