Excellence 2006 (Excellence2006)

Venue: Kazimierz Dolny

Location: Kazimierz Dolny, Poland

Event Date/Time: Nov 24, 2006 End Date/Time: Nov 26, 2006
Registration Date: Sep 30, 2006
Early Registration Date: Sep 12, 2006
Abstract Submission Date: Sep 04, 2006
Paper Submission Date: Sep 12, 2006
Report as Spam

Description

Tegoroczna IX Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Sposoby osi±gania doskona³o¶ci organizacji w warunkach zmienno¶ci otoczenia - wyzwania teorii i praktyki Excellence 2006 po¶wiêcona zostanie wa¿nemu problemowi, którego rozwi±zanie mo¿e prowadziæ do ugruntowania miejsca organizacji funkcjonuj±cej w warunkach turbulencji dalszego i bli¿szego otoczenia. Zakres tematyczny konferencji obejmuje dwana¶cie zagadnieñ, które pozostaj± w ¶cis³ym zwi±zku z kompleksowo rozumian± jako¶ci±, która winna byæ nieustannie doskonalona bez wzglêdu na to czy odnosi siê do wyrobu, informacji, zarz±dzania czy ¿ycia. Uczestnicy konferencji bêd± mieli mo¿liwo¶æ zapoznania siê i przedstawienia istoty procesu doskonalenia oraz rodzajów organizacji doskona³ych tj. ucz±cej siê, wirtualnej, fraktalnej, projektowej, sieciowej itp. Wa¿nym zagadnieniem bêd± miary (wska¼niki) organizacji doskona³ej, w tym sytuacja finansowa, zadowolenie klientów wewnêtrznych i zewnêtrznych, warto¶æ rynkowa, poziom zatrudnienia merytokracji, poziom nak³adów na szkolenia, ró¿norodne systemy zarz±dzania. Sposoby zarz±dzania jako narzêdzia osi±gania organizacji doskona³ej uwzglêdniaæ bêd± miêdzy innymi: zarz±dzanie jako¶ci±, wiedz±, kapita³em intelektualnym, finansami, sob±, przysz³o¶ci± oraz czasem.

Doskonalenie nie jest mo¿liwe bez poprawy efektywno¶ci i skuteczno¶ci zarz±dzania traktowanych jako sposób na osi±ganie doskona³o¶ci w organizacji, wa¿ne w tym wzglêdzie s± narzêdzia pomiaru efektywno¶ci i skuteczno¶ci zarz±dzania. Jednocze¶nie poprawa efektywno¶ci i skuteczno¶ci jest efektem procesów doskonalenia. Jednym z wa¿niejszych problemów bêd±cych przedmiotem naszej konferencji jest wskazanie sposobów wzmacniania funkcji prewencji w organizacjach nastawionych na doskonalenie zarz±dzania, w tym metod szacowania kosztów jako¶ci w przedsiêbiorstwie, BSC oraz ró¿nych rozwi±zañ systemowych.

W procesie doskonalenia organizacji niezmiernie wa¿n± rolê pe³ni mo¿liwo¶æ pomiaru jako¶ci i optymalizacji jako¶ci, w tym zagadnienia, którymi zajmuje siê kwalimetria, kwalitologia oraz ekonomika jako¶ci i ich wp³yw na doskonalenie organizacji. W warunkach globalizacji i spo³eczeñstwa informacyjnego niezmiernie istotny jest wp³yw zasobów niematerialnych na kszta³towanie warto¶ci organizacji w spo³eczeñstwie wiedzy (spo³eczeñstwo informacyjne plus GOW) oraz sposoby wyceny zasobów niematerialnych; zajmiemy siê zarówno aspektami teoretycznymi jak i praktycznymi. W warunkach zmienno¶ci otoczenia ci±gle rosn±ca role pe³ni etyka w biznesie jako wyznacznik doskonalenia organizacji funkcjonuj±cej w zmiennym otoczeniu, uczestnicy konferencji zapoznaj± siê z aspektami teoretycznymi i do¶wiadczeniami organizacji. Wa¿nym zagadnieniem prezentowanym podczas naszej konferencji bêdzie my¶lenie jako sposób na doskonalenie organizacji. Ponadto podejmiemy próbê wskazania do¶wiadczeñ organizacji doskona³ych na przyk³adzie uniwersytetu, szko³y, szpitala, banku, urzêdu, hotelu, gospodarstwa domowego itp.

Praktycznemu zobrazowaniu organizacji doskona³ej s³u¿± nagrody jako¶ci jako potwierdzenie kierunku DOSKONA£O¦Æ, zaprezentowane zostan± zatem sposoby prowadz±ce do sukcesu na przyk³adach najlepszych firm. Ze wzglêdu na udzia³ przedstawicieli ¶wiata nauki i przedsiêbiorstw z wielu krajów ¶wiata przewidujemy tak¿e przedstawienie modelowych rozwi±zañ w obszarze Business Excellence w wybranych krajach.

Tradycyjnie naszym konferencjom (od o¶miu lat) towarzysz± zajêcia warsztatowe dla studentów, którzy prezentuj± wyniki swoich prac w ostatnim dniu konferencji. Niektóre rozwi±zania maj± charakter aplikacyjny, o czym ¶wiadczy zastosowanie ich w przedsiêbiorstwach. Tym razem studenci zaproponuj± wizjê w³asnego przedsiêbiorstwa, które ich zdaniem posiada cechy organizacji doskona³ej oraz podejm± próbê wskazania uwarunkowañ dla jego funkcjonowania.

W imieniu Rady Naukowej zapraszam serdecznie do udzia³u w naszej konferencji.

Venue