Young Researchers Conference in Computing and IT in Palestinian Universities 2009

Venue: Palestine

Location: Palestine, Jerusalem, Other

Event Date/Time: May 23, 2009 End Date/Time: May 23, 2009
Report as Spam

Description

Çáì ØáÇÈ ÊÎÕÕÇÊ Úáæã ÇáÍÇÓÈ æÊßäæáæÌíÇ ÇáãÚáæãÇÊ Ýí ãÓÊæì ÇáÓäÉ ÇáÑÇÈÚÉ (ãÓÇÞ äÏæÉ) Ãæ Ýí ãÓÊæì ÇáãÇÌÓÊíÑ æÇáÐíä áÏíåã ÃÈÍÇË ãÊãíÒÉ ÊÌÑí ÍÇáíÇð Ýí ÃÍÏ ÊÎÕÕÇÊ ÇáÍæÓÈÉ æÇáãÚáæãÇÊíå

Venue