1st INTERNATIONAL SELJUK SYMPOSIUM ( I. ULUSLARARASI SELÇUKLU SEMPOZYUMU)

Venue: Kayseri

Location: Kayseri, Turkey

Event Date/Time: Sep 27, 2010 End Date/Time: Sep 30, 2010
Abstract Submission Date: Apr 30, 2010
Paper Submission Date: Aug 27, 2010
Report as Spam

Description

I. ULUSLARARASI SELÇUKLU SEMPOZYUMU
27 – 30 EYLÜL–2010 KAYSERİ/ TÜRKİYE

XI. yüzyıl başlarıyla XIII. yüzyıl sonları arasında yaşayan Selçuklular, yaklaşık olarak on milyon kilometre karelik bir alanda hüküm sürmüşlerdir. Bu topraklar üzerinde günümüzde yirmi ülke bulunmaktadır. Büyük Selçuklu Devleti ve devamı niteliğindeki: Anadolu, Suriye, Irak, İran ve Kafkasya’daki Selçuklu devletleri, yaşadıkları ülkelerin de katkılarıyla insanlığın medeniyet yolculuğunda derin izler bırakmışlardır.

Selçukluların birer vârisi durumunda olan ülkelerde, bugüne kadar Selçuklularla ilgili olarak yapılmış bilimsel çalışmalar dikkate alındığında, Selçuklu tarih ve medeniyeti alanında yapılması ve paylaşılması gereken pek çok şeyin bulunduğu görülmektedir. Geleceğimizi inşa ederken, geçmişte bu ülkelerle birlikte inşa ettiğimiz medeniyetimizin her safhasının derinlemesine araştırılması, tespiti, günümüze ve geleceğimize taşınması büyük önem arz etmektedir.

Günümüzde Anadolu’dan: Kafkasya’ya, İran’a, Türkistan’a, Suudi Arabistan’a, Yemen’e ve Mısır’a kadar uzanan coğrafyadaki Selçuklu medeniyet mirasının günümüze taşınması, adı geçen bölgelerdeki ülkelerin medeniyete katkılarını ortaya koymak bakımından da öneme sahiptir. Bu sempozyum, bugüne kadar bilinmeyen veya az bilinen Selçuklu medeniyet mirasının tespit edilerek bilim âlemine sunulmasını ve tartışılmasını amaç edinmektedir. Ayrıca bölgemiz ülkeleri arasındaki tarihî bağların gün ışığına çıkarılmasına bağlı olarak, mevcut ilmî ve kültürel ilişkilere katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Bu düşüncelerle, Selçuklu coğrafyasının bugünkü temsilcileri olan 20 ülkenin, Selçuklu dönemi tarihiyle ilgili olarak yaptığı çalışmaların, bütün yönleriyle ve yeni bilgiler ışığında değerlendirilmesi, XXI. yüzyılın bilimsel ve tarihî ihtiyaçlarına göre tartışılması düşüncesiyle Birinci Uluslararası Selçuklu Sempozyumu’nu düzenlemeye karar vermiş bulunuyoruz.

Sempozyum’da sunulacak bildirilerin bu çerçevede olması, yeni bilgiler veya değerlendirmeler ihtiva etmesi beklenmektedir. Bu bilimsel faaliyetin, söz konusu ülkelerde dönüşümlü olarak her yıl yapılması ise, Selçuklular konusunda yapılacak olan bilimsel çalışmaların devamlılığını sağlayacaktır. Sempozyum sırasında bu durum katılımcılarca ayrıca müzakere edilip karara bağlanacaktır.

Sempozyum’da tebliğler, Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Rusça olarak sunulabilecektir. Bu sempozyuma Türkçenin dışında bir dille tebliğ verecek olan bilim adamlarının tebliğ metinlerinin varsa Türkçe çevirilerini, yoksa tebliğ özetlerini Sempozyum tarihinden önce sekreterliğe göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma tebliğ ile katılmak için “Sempozyum Takvimine uygun olarak bilgilerin sekretaryaya ulaştırmasını bekliyoruz. Bilim Kurulunca kabul edilen bildiri sahipleri, gelişmelerden ayrıca haberdar edilecektir. Katılımcıların Kayseri’de bulundukları süre içinde iaşe ve ibate giderleri düzenleme kurulunca karşılanacaktır. Bildiri metinleri, Türk Tarih Kurumu’nca kitap halinde yayınlanacaktır.

Prof. Dr.Abdulkadir YUVALI
Sempozyum Sekreteri
Yazışma Adresi: E.Üniv. Türk Dünyası
ArÅŸ. Merkezi, Kayseri/TÃœRKÄ°YE

Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi
Tel: 0352.437 49 01 / 13100 – 33301
Belgegeçer: 0352.437 49 37
Cep: 0533.282 30 01
ayuvali@erciyes.edu.tr - kdagasan@erciyes.edu.tr

Sempozyum Takvimi:
1-Tebliğ özetleri: 30.04.2010
2-TebliÄŸ metinleri: 27.08.2010THE FIRST INTERNATIONAL SELJUK SYMPOSIUM
27-30 SEPTEMBER-2010 KAYSERÄ°/TURKEY

The Seljuk Empire, existed between the early 11th and late 13th century, reigned in a territory of nearly ten million square kilometer, on which there are 20 countries at present. Seljuk Empire and its successors such as Anatolian, Syrian, Iraqi, Persian, and Caucasian Seljuk States have left permanent marks in the journey of civilization of the humankind, also by means of the contributions of the countries they lived.

When the scientific studies carried out so far about the Seljuk in the countries considered to be the successors of the Seljuk are taken into account, it is observed that there are a lot of things to be searched and shared about the history and civilization of the Seljuk. Thus we can look ahead and construct our future. It is essential to search all stages of our collective civilization in detail and to leave an important heritage to the next generations in order to construct our future successfully.

It is known that Seljuk Empire is a collective and a common civilization in the geography where Anatolia, Caucasia, Iran, Turkestan, Saudi Arabia, Yemen and Egypt are living and its contributions to the civilized world have great importance for all human beings. This symposium aims at introducing the unknown or the least recognized heritage of Seljuk Empire to the world of science. Also it is thought that this symposium will contribute to the scientific and cultural relations by bringing the common historical ties between the states of the same region into light.

For this purpose, we have decided to organize “The First International Seljuk Symposium”. In this symposium, it is expected to investigate in detail the scientific, cultural and historical studies carried out about the Seljuk Period of 20 countries under the light of scientific and historical realities and the needs of the 21st century.

Declarations must contain new knowledge and assessments about Seljuk Empire and the scientific, cultural and historical studies conducted about it. We think that this symposium should be repeated every year in different countries alternately. The place and date of every symposium will be decided by the participants.

Declarations can be given in Turkish, Arabic, Persian, English and Russian. Scientists who will give declarations in other languages except Turkish must send the translations or the abstracts of the declarations to the secretary ship before the deadline. The owners of the declarations which are accepted will be informed about the developments. The declarations will be published as a book by TKK (Institution of Turkish History). All expenses, except transportation, will be covered by organization committee.
Symposium Secretary
Prof. Dr.Abdulkadir YUVALI
Mailing Adress: Erciyes University,
Research Center of Turkish World
Kayseri/TURKEY

Tel: +90352 4374901 / 13100-33301
Fax: +90352 4374937
GSM: +90533 282 30 01
E-mail: ayuvali@erciyes.edu.tr - kdagasan@erciyes.edu.tr

The Program of the Symposium:
1-The abstracts of the Declarations: 30.04.2010
2-The texts of the Declarations: 27.08.2010I Международный Симпозиум
«Сельджукский период в зеркале истории»
Сентябрь 2010 года, Кайсери/Турция
Сельджуки, проживавшие между началом 11 и концом 13 веков, господствовали на территории, занимавшей около 10 миллионов километров. На сегодняшний день на этой территории располагается 20 стран. Великое Сельджукское Государство и последущие Сельджукские государства в Анатолии, Сирии, Ираке, Иране и на Кавказе оставили глубокий след в цивилизации тех стран, на территории которых они располагались.

В странах, которые являются наследниками Сельджуков, на сегодняшний день имеется много исследований в разных сферах их деятельности, но к сожалению, осталось много недостаточно изученного в области истории и культуры этого великого государства. Думая о будущем, нужно помнить о каждой странице в истории цивилизации, которая совместно создавалась разными народами Сельджукского периода. Эту эстафету мы должны передать будущему поколению.

На сегодняшний день на этой огромной территории от Анатолии до Кавказа, Тюркских Республик в Азии, Ирана, Саудовской Аравии, Йемена и Египта наблюдаются яркие следы Сельджукской культуры. Цель данного симпозиума -- выявить эти следы и обобщить малоизученные сферы общего и взаимного в жизни на этой территории, предъявить разрозненные отдельные нюансы общего. Данный симпозиум станет поводом выявления исторических фактов и внесет вклад в науку, укрепит культурные связи между странами.

Исходя из этого, видится необходимым проведение такого научного симпозиума. Представители всех заинтересованных стран смогут собраться и поделиться своими знаниями по этой проблеме, подискутировать о методах научных исследований и научных перспективах исторических исследований 21-го века.

Мы возлагаем большие надежды на ученых, которые занимались и продолжают заниматься этой тематикой, на их открытия в этой области, мы надеемся на плодотворную научную дискуссию. Надеемся, что этот симпозиум будет проводиться ежегодно по очереди в каждой из заинтересованных стран. Ожидаем, что он поможет осветить неизвестные или забытые страницы из истории первого светски управляемого государства. Этот вопрос стоит в повестке симпозиума и требует отдельного обсуждения комиссией, созданной в рабочем порядке на симпозиуме.

Доклады на симпозиум принимаются на турецком, арабском, персидском, английском и русском языках. Тезисы докладов необходимо отправить секретарю до указанной даты. Перевод тезисов на турецкий язык желателен.

Для участия в симпозиуме необходимо отправить заявку на имя секретаря оргкомитета.
О материалах, принятых Оргкомитетом, будет сообщено дополнительно.
Участники симпозиума будут проживать в гостинице Эрджиесского университета и в других гостиницах города Кайсери. Питание и проживание участников во время нахождения в Кайсери производится за счёт Оргкомитета. Тексты докладов будут изданы отдельной книгой с помощью Фонда Истории Турции.

Проф. Др. Абдулкадир Ювалы
Секретарь оргкомитета
Адрес для переписки:
Эрджиесский Университет
Кайсери/Турция

Исследовательский Центр Тюркского Мира
Тел:00 90 352 4374901 / 13100– 33301
Для справок:00 90 352 4374937 GSM: 00 90 533.282 30 01
ayuvali@erciyes.edu.tr - kdagasan@erciyes.edu.tr

Календарь Симпозиума:
1. Тезисы: до 30.04.2010
2. Полный текст доклада: до 27.8.2010
3. Время проведения: Симпозиум состоится 27–30 Сентября 2010 года в г. Кайсери
1 Uluslararası Selçuklu Sempozyumu
1st International Seljuk Symposium
I Международный Симпозиум
«Сельджукский период в зеркале истории»
27–30 / 09 / 2010, Erciyes University, Kayseri /Turkey
BAŞVURU FORMU / APPLICATION FORM / АНКЕТА

Ad-Soyad / Name-Surname /
Имя-Фамилия
Kurum ve Unvan / Company and Title / Название Университета-Науч. степень
Adres / Address / Адрес
Telefon / Phone / Телефон
Faks / Fax / Факс
E-mail / электронная почта
Konaklama / Accommodation /:  Konaklama ihtiyacım Sempozyum heyeti Проживание
tarafından karşılansın / Accommodation
Should be provided by the organizer./ Проживание за счёт организационного комитета.
 Konaklama ihtiyacım yok / I do not require
Accommodation. / Без проживания
Konaklama süresi / Accommodation duration / срок проживания: gün /days/ дни
Geliş tarihi /Arriving date / Дата приезда : 00 / 00/ 2010
Ayrılış tarihi / Leaving date / Дата отъезда : 00 / 00/ 2010
Geziye katılmak istiyorum. /
I want to participate in the optional sight seeing tours. /  Evet / Yes / Да
Я хочу участвовать на экскурсии  Hayır / No / Нет
Tepegöz, projeksiyon vs. kullanacak mısınız? /
Do you need OHP or any other devices? /  Evet / Yes / Да
Вы будете пользоваться проектором?  Hayır / No / Нет
Özel not / Special note:
Not / Note: Sempozyumun dili Türkçe, Arapça, Farsça, Rusça ve İngilizcedir. Lütfen başvuru formunu doldurduktan sonra en geç 26.02.2010 tarihine kadar bu formu doldurarak gönderiniz. Tebliğ metninin özetini de 30.04.2010 tarihine kadar ayuvali@erciyes.edu.tr veya kdagasan@erciyes.edu.tre-mail adreslerinden birisine gönderiniz.
Symposium language is Turkish, Arabic, Persian, Russian and English. Please send this application form to the date 26.02.2010 after filling in it. Abstract of the declaration must be sent to the ayuvali@erciyes.edu.tr or kdagasan@erciyes.edu.tr to the date 30.04.2010
Доклады на симпозиум принимаются на турецком, арабском, персидском, английском и русском языках. Заполнив настоящие анкеты, надо отправить до 26 февраля 2010 г. Тезисы докладов необходимо отправить секретарю до 30 апреля 2010 г. на адрес ayuvali@erciyes.edu.tr или kdagasan@erciyes.edu.trBildiri Başlığı:
Bildiri Özeti (250–300 kelimelik): Abstract Title:
Abstract (limited to 250-300 words):
Название доклада:
Тезис (не более 250-300 слов)

Özet Formu/Abstract Form

Soyadı/Surname/ Фамилия:
Adı/Name / Имя:
E-mail / электронная почта:

Bildiri Başlığı/Title of Declaration / Название доклада:

Bildiri Özeti/Abstract of Declaration / Тезис:

Anahtar Kelimeler/Key Words / Ключевые слова:

Venue