Magnolia Hotel-Houston

1100 Texas St.
Houston
Texas
United States