Abay Myrzakhmetov Kokshetau University

189a Auezov Street
Kokshetau
Kazakhstan