Flatotel Hotel

135 West 52nd Street New York, NY 10019
New York
New York
United States