Munich, Holiday Inn City Center

Hochstrasse 3
Munich
Bavaria
Germany