Renaissance Shanghai Pudong Hotel, Shanghai, PR China

Shanghai
China