Renaissance Karlsruhe Hotel

Mendelssohnplatz
Karlsruhe
Germany