Howard Johnson Express Inn-Savannah, GA

17003 Abercorn St
Savannah
Georgia
United States