Keio Plaza Tokyo

2-2-1 Nishi-shinjuku Shinjuku
Tokyo
Japan