Santa Cruz Beach Inn

600 Riverside Ave
Santa Cruz
California
United States