Traveler's Inn

2737 Sheraton Dr
Macon
Georgia
United States