NH Ambasciatori

Corso Vittorio Emanuele II 104
Torino
Italy