City Hotel Shanghai

5-7 Shan Xi Road South
Shanghai
China