Hilton Shanghai

No 250 Hua Shan Road
Shanghai
China