Howard Johnson Express Inn - San Antonio

13279 Hwy 10 W
San Antonio
Texas
United States