BW PREMIER MANOIR ST GERMAIN

153 BOULEVARD SAINT GERMAIN
Paris
France