Renaissance Shanghai Yangtze Hotel

2099 Yan An Xi Road
Shanghai
China