SHANGHAI HANSEN HOTEL CHINA

302 PAN YU ROAD
Shanghai
China