Crowne Plaza Hotel Shanghai

400 Pan Yu Road
Shanghai
China