Regency Park Bangkok

12-3 Sukhumvit 22
Bangkok
Thailand