Golden Leaf Parkhotel Im Lehel

Unsoeldstr. 10
Munich
Germany