AM JOSEPHSPLATZ HOTEL

JOSEPHSPLATZ 30
NUREMBERG
Germany