Globana Airport Hotel

Frankfurter Strasse 4
Schkeuditz
Germany