JFK Plaza Hotel

15120 Baisley Blvd
Jamaica
New York
United States