Kyoto Brighton Hotel

Nakadachiuri, Shinmachi-dori, Kamigyo
Kyoto
Japan