Nazareth Plaza Hotel

2 Hermon Street
Nazareth
Israel