NEW OTANI KOBE HARBORLAND

1-3-5 HIGASHI KAWASAKI-CHO
Kobe
Japan