Days Inn & Suites - Savannah Gateway / I-95 & 204

6 Gateway Blvd E
Savannah
Georgia
United States