Norfolk Plaza Hotel

29-33 Norfolk Square
London
United Kingdom