The Sarova Stanley

Corner of Kenyatta Ave. and Kimathi St.
Nairobi
Kenya