Howard Johnson Hotel - Diplomat Abu Dhabi AE

Shk Khalifa Street
Abu Dhabi