The Lalit Grand Palace Srinagar

Gupkar Road Srinagar
Srinagar
India