NAHSHOLIM SEASIDE RESORT

M P HOF CARMEL
Hof Carmel
Israel