Sheraton Khalidiya Hotel, Abu Dhabi

Khalidya Street Po Box 6727
Abu Dhabi