SCHLOSSHOTEL KARLSRUHE

BAHNHOFPLATZ 2
Karlsruhe
Germany