IBIS BOCHUM ZENTRUM

UNIVERSITAETSSTRASSE 3
Bochum
Germany