Rendezvous Hotel Adelaide

55 Waymouth Street
Adelaide
South Australia
Australia