Icelandair Flughotel - Keflavik

Hafnargata 57
Keflavik
Iceland