Trident, Udaipur

Haridasji Ki Magri Mulla Talai
Udaipur
India