Blue House Hotel

Dalbasti Sokak No 14
Istanbul
Turkey