Ringhotel Residenz

Bahnhofplatz 14-16
Karlsruhe
Germany