CITY HOTEL DORTMUND

SILBER STRASSE 37 TO 43
Dortmund
Germany