Sleep Inn Charleston

1524 Savannah Hwy
Charleston
South Carolina
United States