Holiday Inn Jaipur

Amer Road Rajasthan
Jaipur
India