Angsana Velavaru

South Nilandhe Atoll
Velavaru
Maldives