CENTRAL NIZHNY NOVGOROD HOTEL

12 SOVETSKAYA STR
Russian Federation