Good East Airport Hotel

16 Guanghua Road Ren He Town
GUANGZHOU
China